#مبشران

 

تبیین فرهنگ جهاد و شهادت

راویان ستاد شهید صیاد شیرازی

سردار دلها همیشه زنده است

یاد و خاطره سردار دلها همیشه در دلها زنده است و هر چقدر از شهادت این مرد بزرگ می گذرد حکمت الهی آن بیشتر نمایان می شود.