#شاخص

 

میثمی «عبدالله» بود

از شهدای شاخص شلمچه...