تبیین فرهنگ جهاد و شهادت

راویان ستاد شهید صیاد شیرازی

بسم تعالی 

به گزارش روابط عمومی ستاد شهید صیاد شیرازی و ستاد شهید حسن باقری جلسه تبیین فرهنگ جهاد و شهادت  برای راویان جبهه حق و ایثار و مقاومت در مکان موسسه برگزار شد که نتیجه جلسه عملکرد بدون اشکال و خیلی بهتر راهیان نور 1401 که در اسفند ماه برگزار می شود باشد. 

اشتراک گذاری: